Πολιτική ασφάλειας και απορρήτου της βιβλιογραφικής βάσης οσδέλnet

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ι. Γενικές αναφορές

1. Στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων οσδέλnet περιλαμβάνονται πολυάριθμες πληροφορίες για τα έργα που είναι καταχωρισμένα. Στις πληροφορίες αυτές ενδέχεται να συγκαταλέγονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους χρήστες της βάσης. Μεταξύ των χρηστών συμπεριλαμβάνονται οι δημιουργοί και οι εκδότες, που έχουν συνάψει σύμβαση ανάθεσης με τον Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), όλοι γενικά οι επαγγελματίες του βιβλίου (συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, εκδότες, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμοι, κ.ά.) καθώς και οι αναγνώστες και οι ερευνητές.

2. Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο o ιστότοπος osdelnet.gr (εφεξής Ιστότοπος), χρησιμοποιεί και προστατεύει τις υφιστάμενες και μελλοντικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε ή περιέρχονται σε εμάς, όπως αναφέρεται παρακάτω. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική ασφάλειας και απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Η δήλωση περί απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας, κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή. Καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης πρέπει να προβεί, αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο.

3. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου, σύμφωνα με τον νόμο.

4. Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αναθεωρούνται, να επικαιροποιούνται και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται απαραίτητο. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

ΙΙ. Συλλογή, επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων - Δικαιώματα υποκειμένου

1. Ο Ιστότοπος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται, με διαφανή τρόπο, σε νόμιμη επεξεργασία. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία ασύμβατη με αυτούς. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για λόγους στατιστικής, αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της βάσης. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί.

2. Σχετικά με τους απλούς χρήστες που περιηγούνται στη βάση: ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται μέρος του Ιστοτόπου, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει προσωπικά του στοιχεία. Από τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύεται στη βάση μόνο η διεύθυνση ΙP (Internet Protocol Address).

3. Σχετικά με τους χρήστες που πιστοποιούνται:

α. Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του Ιστότοπου απαιτεί την εγγραφή του χρήστη, προκειμένου να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο όσες χρειάζονται για την ταυτοποίηση του κατόχου του λογαριασμού, καθώς και για την παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, βασισμένης στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται είναι το όνομα, το επώνυμο και το email.

β. Για την καταχώριση των στοιχείων του χρήστη, κατά την εγγραφή του στον Ιστότοπο και για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, απαιτείται η συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων, βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης θα καλείται ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του (ενεργοποιώντας τον λογαριασμό του ακολουθώντας τον σύνδεσμο που στάλθηκε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση). Ειδικότερα, ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι ο Ιστότοπος, υπό τους όρους των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016, όπως τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και ισχύει μέχρι σήμερα, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του, που θα συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου, με σκοπό την πρόσβασή του στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του Ιστότοπου σχέσης, για στατιστικούς ή γενικότερους σκοπούς, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

γ. Ο Ιστότοπος δεν αποθηκεύει δεδομένα, που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή τους ακόμα και από τα backup). Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση στους χρήστες, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό.

δ. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι του ΟΣΔΕΛ, καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι, μέσω συμβάσεων με τον ΟΣΔΕΛ, έχουν δεσμευθεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για τη μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

ε. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Περιορισμένη πρόσβαση παρέχεται μόνο σε υπαλλήλους ή συνεργάτες και μόνο όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Συγχρόνως, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών.

4. Πνευματικοί δημιουργοί καταχωρισμένοι στη βάση

Η βάση για να υλοποιήσει τον σκοπό της, αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα δημιουργών. Συγκεκριμένα, αποθηκεύει το ονοματεπώνυμο συγγραφέα, το πατρώνυμο, το έτος γέννησης, την ιδιότητα καθώς και φωτογραφία συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό. Χωρίς τα στοιχεία αυτά, οι σκοποί της οσδέλnet, ενημερωτικοί και άλλοι, δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Με την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων τους, οι δημιουργοί ταυτοποιούνται και διαχωρίζονται στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που ο δημιουργός θελήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιγραφή των συγγραφικών έργων της βάσης, αυτά δεν διαγράφονται, αλλά παραμένουν στη βάση μέχρι τον χρόνο διατήρησης, όπως αυτός αναφέρεται παρακάτω (αρ. 5).

5. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται είτε μέχρι τη διακοπή λειτουργίας της βάσης, είτε μέχρι τη διαγραφή τους, στην περίπτωση που ο χρήστης εναντιωθεί νόμιμα ως προς τη συνέχιση της διατήρησής τους.

6. Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα, για παράδειγμα όχι μέσω εγγραφής, τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του Ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που ενδέχεται να συλλεχθούν είναι ο τύπος του internet browser, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκαν από τον χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με τον ιστότοπο.

7. Χρήση cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web, καθώς και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία του διαδικτύου, από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας, έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο - σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση cookies.insites.com - με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε κατά περίπτωση για την απόρριψη ή την αποδοχή τους.

8. Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του χρήστη σε ψηφοφορία, που διενεργείται από ή μέσω του Ιστότοπου δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε συγκεκριμένο ζήτημα. Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ΟΣΔΕΛ, ο οποίος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

9. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο και όσες πληροφορίες/δεδομένα περιέχονται σε αυτόν. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του Ιστότοπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Συνιστούμε να διαβάζετε την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

10. Επικοινωνία - Ερωτήσεις και υποδείξεις

Για διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση osdelnet@osdel.gr.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της ομάδας ιδιωτικού απορρήτου του ΟΣΔΕΛ, τον κ. Γιώργο Καραζάνο ή την κ. Χρύσα Μερτζάνη, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τ: 210 3849101, Ε: gdpr@osdel.gr, Θεμιστοκλέους 73, 106 83 Αθήνα